Valimisliit Tulevikuvald Türi

Sündis Türi valla uus võimuliit

Valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Reformierakond sõlmisid täna Väätsa mõisa pargis koostööleppe Türi valla juhtimiseks perioodil 2021-2025.

Valitsemisleppe olulisemad suunad ja lubadused on väikekoolide säilitamine, maa ja linnaelu võrdne arendamine, keskendumine töökohtadele ja ettevõtluse arengule, kohalike elanike suurem kaasamine valla juhtimisotsuste tegemisel ning eakate heaolu eest seismine.

Uus võimuliit on leppinud kokku valla uues juhtimismudelis, millega kaotatakse politiseeritud ametnike töökohad ja luuakse nende asemele abivallavanema ja valdkonna juhtide ametid.

Valimisliit Tulevikuvald Türi poolt esitatakse vallavanemaks Ele Enn ja valdkonna juhiks Kati Nõlvak. EKRE poolt täidab abivallavanema koha Elar Niglas ning valdkonnajuht on veel selginemisel. Vallavolikogu esimehe koht läheb Reformierakonnale ja sellele positsioonile asub Maarja Brause.

Valla olulisemate arengute toetamiseks ja ekspertteadmiste koondamiseks luuakse vallavolikogu juurde innovatsioonikomisjon, mida hakkab juhtima Lauri Läänemets.

Koostöölepe

Valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Reformierakond ühiseks tegutsemiseks Türi vallas 2021.–2025. aastani 

Türil, 26.oktoobril 2021. aastal

Ülalnimetatud osalised ühendavad aastatel 2021–2025 oma parimale tahtele toetuvad jõupingutused Türi valla juhtimiseks, arendamiseks ja valla inimese heaolu korraldamiseks.

Koostöölepe tugineb osaliste valimisprogrammidele, mis koostati 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Türi vallas. Koostöö eesmärk on leida Türi vallale parimad lahendused kõigis valdkondades, kasutades selleks avatud, säästlikku, vähema bürokraatiaga ja ausat juhtimist.

Valitsemine tähendab vastutust. Seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused. Tagame avatud valitsemise ja parema infoliikuvuse kaudu kogukonna kokkukuuluvuse, valitsemise usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Toome ühise laua taha kõik, kes soovivad kogukonna elu korraldamisel kaasa rääkida ja aidata.

Rõõmsam ja arendavam nooruspõlv 

 • Seame eesmärgiks leida võimalusi säilitamaks Türi valla põhikoolides hariduse andmise kolmes kooliastmes ning panustame Türi Ühisgümnaasiumi arengusse.
 • Koostame haridusvaldkonna arengu juhtimiseks ja tulevikuväljakutsete lahendamiseks valdkondliku arengukava.
 • Loome magistri- ja doktoritööde stipendiumisüsteemi Türi vallale oluliste küsimuste uurimiseks.
 • Hakkame maksma suuremat ranitsatoetust esimesse klassi minevatele lastele.
 • Peame oluliseks isamaalise kasvatuse andmist ja eluterveid väärtushoiakuid.
 • Pikendame noorsootöötajate ja lasteaias õpetajate abide puhkuse 35 päevale ning otsime võimalusi kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate puhkuse võrdsustamiseks kooliõpetajate puhkusega.
 • Jätkame õpetajate motivatsioonipaketi väljatöötamist.
 • Aitame tugevdada hoolekogude rolli haridusasutuste juures.
 • Kavandame noorsootööd koos noortega, sealhulgas suurendame toetust õpilasmaleva tegevustele noorte töökasvatuse edendamiseks ning toetame senisest enam isamaaliste noorteorganisatsioonide tegevust.
 • Soodustame huviharidust ja -tegevust (sealhulgas erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujaid) kõigis Türi valla piirkondades, lisaks pöörame tähelepanu tehnoloogiaalaste suundade juurde toomisele. 
 • Leiame võimalusi avatud töökodade (makerlab’ide) ja enamate mitteformaalsete ettevõtlusõppevormide loomiseks. 
 • Laiendame Türi Kevade kooli teenuseid ja kindlustame iseseisvana toimimise.

Meie inimeste toimetulek ja elurõõmus vananemine

 • Suurendame Väärikate Ülikooli toetust.
 • Loome valla juhtimise juurde eakate esinduskogu.
 • Toetame eakate seltsi- ja huvitegevust, sealhulgas vähendame tegutsemist takistavat bürokraatiat.
 • Edendame koostööd haridusasutuste ning tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi vahel nii, et teenuseid vajavad lapsed ja noored saaksid oma vallas kiiret ja tõhusat abi. 
 • Otsime uusi võimalusi haridusliku erivajadusega laste toetamiseks, koolikiusamise vähendamiseks ning laste ja noorte vaimse tervise edendamiseks. 
 • Teeme sotsiaalteenuste pakkumisel suuremat koostööd era- ja kolmanda sektoriga. 
 • Toetame algatusi, mis aitavad välja arendada süsteemi, erivajadustega inimeste (näiteks Türi Kevade kooli vilistlaste) sujuvamaks iseseisva elu alustamiseks ning tööturule sisenemiseks.
 • Peame oluliseks toetada tugisüsteemide loomist sõltuvusprobleemidega inimeste abistamiseks ja tööhõivesse jõudmiseks.
 • Parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.

Kogukondade võimestamine ning kultuurielule hooandmine 

 • Anname osa juhtimisotsustest kogukonnakogudele, lisaks moodustame nõuandva koguna paikkondade esindajaid ühendava esinduskogu.  
 • Kaardistame paikkondade aktiivsel osalemisel nende vajadused, probleemid ja arengueelistused.
 • Anname Türi linna inimestele võimaluse valida omale asumivanem sarnaselt  külavanemaga. 
 • Toetame valla kultuuritraditsioonide edasikandmist, kultuurikollektiivide sh rahvus- ja pärimuskultuuri jätkusuutlikku arengut ning uusi ideid ja algatusi. Ühtlasi seisame aktiivse kultuurielu eest kõikides valla piirkondades.
 • Väärtustame kirikute rolli kultuuripärandi kandjatena.
 • Toetame tervisesporti ja arendame sportimisvõimalusi.
 • Tagame seniste raamatukogude säilimise ja toetame nende arengut sotsiaalse suhtlus- ja tegevuskohana ning digitaalsete teenuste pakkujana.

Elukeskkonna ja ettevõtluse arendamine

 • Parandame ettevõtete võimalusi uute töökohtade loomiseks ettevõtluskeskkonna eesmärgistatud arendamise kaudu. 
 • Kutsume kokku erinevaid osapooli ühendava majandusarengu nõukoja eesmärgiga selgitada välja kitsaskohad investeeringute kaasamiseks ja suurema lisandväärtusega töökohtade loomiseks, et tõsta Türi vallas tööandjate võimekust maksta väärikat palka.
 • Loome volikogu juurde innovatsioonikomisjoni.
 • Vähendame energiakulusid, saastamist ja toetame siinsete ettevõtete arengut rohepöörde ja ringmajanduse võimaluste kaudu.
 • Arendame täiskasvanuharidust kui töökohtade arengumootorit, sealhulgas toetame töökohapõhist õppimist.
 • Eelistame kohaliku toidu kasutamist koolides ja lasteaedades ning koostöös  ettevõtjatega leiame võimalused Türi vallas kasvatatud toidu kasutamiseks  söögikohtades ja poodides.
 • Paigaldame koostöös ettevõtjatega alevikesse pakiautomaadid ja toetame kohaliku toidu müügivõrgustiku edasiarendamist.
 • Otsime võimalusi ühistranspordiühenduse parandamiseks, arvestades vallaelanike vajadustega, ning katsetame nõudepõhist ühistranspordilahendust. Samuti parandame linnasiseseid transpordi võimalusi ja pöörame erilist tähelepanu eakate liikumisvõimaluste parandamiseks. 
 • Viime lõpuni linnasüdame arhitektuurikonkursi. Loome Türi linna avaliku ruumi strateegia, planeerime keskväljaku ning parandame jalgrattasõbralikkust.
 • Väärtustame ajaloolist pärandit ja miljööd. Paneme õla alla piirkonnas asuvate muinsuskaitse all olevate ja teiste kultuuripärandi seisukohalt oluliste objektide säilimisele.
 • Suurendame valla kogukondade ja külade ühendamist kergliiklusteede võrgustikuks, esmajärjekorras alustame Kahala-Võhma kergliiklusteega. Samuti suurendame tolmuvabade teede või teelõikude osakaalu.
 • Peame oluliseks kogukonna turvalisust ja teeme koostööd partneritega avaliku korra tagamisel.
 • Otsime lahendusi soojusenergia maksumuse vähendamiseks ning toetame era- ja kortermajade  renoveerimist.
 • Tagame vallas üldise heakorra taseme tõstmise ja haljastuse korrastamise üle kogu valla.
 • Seisame lairibavõrgu arendamise ja laiendamise eest, et tagada kiire interneti püsiühendus üle valla.