Valimisliit Tulevikuvald Türi

VALIMISLIIT TULEVIKUVALD TÜRI

Programm Türi valla arenguks 2021–2025

Türi vald vajab uut hingamist, värskeid ideid ja uusi juhte 

Loome Türi valla uueks, toome vallamajja uued ideed ja uued juhid. Pöörame paigalseisu  vilkaks arenguks. Türi valla elanikud väärivad senisest kõrgemat palka, lapsed veelgi  mitmekesisemat haridust ja kõige kuldsemas eas inimesed võimalust inimlikult vananeda. 


Senine vallavõim on teinud hädavajaliku, kuid puudub julgus ambitsioonikamalt tulevikku  vaadata. Ei ole pööranud piisavalt tähelepanu maapiirkonnale ning kogukondade kaasamine  vallajuhtimisse on olnud pealiskaudne.  


Türi vald vajab uut hingamist, uusi ideid ja uusi juhte. Muutus algab inimestest. Valimisliitu  Tulevikuvald Türi on koondunud mõjukad, targad ja tragid inimesed, kes julgevad mõelda  raamist välja, võtta kaalutletud riske ja oma otsuste ning tegude eest vastutada. 

Uued töökohad ja ettevõtlus

Kõrge palk ning oskustele vastav töö hoiab inimesed kodukohas. Vald saab läbi mõtestatud  tegevuse ja haridussüsteemi aidata kaasa uute, kõrgemalt tasustatud töökohtade tekkimisele ja  tänaste palkade tõusule. Täiskasvanute paindlikud õppimisvõimalused ja tuleviku töökohtadele  vastav haridus on peamine garantii Türi valda uute töökohtade loomiseks. Rohkem kui 1000  Türi valla elanikku töötab Harju- ja Tartumaal, sajad Soomes. Toome nad koju pere juurde  ning autos viibimise asemel anname võimaluse kogukonda ja siinsesse ettevõtlusesse  panustada. 

Toome valda vähemalt 200 uut töökohta ja loome võimalused olemasolevatel  töökohtadel palkade tõusuks. 

– Seisame oma ettevõtete arenguvõimaluste eest suhete loomisel info vahetamise ja  nõustamise abil. Toome kliima ja ettevõtluse arendamise euromiljonid koduvalda.

– Aitame Türi valda registreeritud ettevõtetel parandada oma arenguvõimalusi ja toetame  teadmistega nende lobivõimekust. Sh toetame ka uusi loodavaid ettevõtteid.

– Seame eesmärgiks tõsta Türi valla keskmise palga Eesti keskmisele tasemele. 

Selleks, et Türi vallas oleks võimalik teha muretult kaugtööd, kindlustame koos riigiga  kõigile soovijatele valguskiire interneti. 

– Eelistame kohaliku toidu kasutamist koolides ja lasteaedades ning koostöös  ettevõtjatega leiame võimalused Türi vallas kasvatatud toidu kasutamiseks  söögikohtades ja poodides. 

– Panustame täiskasvanuharidusse, et suurendada kõrgema palgaga töökohtade arvu.

 – Paigaldame igasse alevikku pakiautomaadid ja toetame kohaliku toidu  müügivõrgustiku edasiarendamist.

Eesti parim haridus Türi koolidest

Soovime, et Türi vallas sünniksid sisulised haridusuuendused. Tahame, et hariduselu  arendamises lööksid kaasa nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, eksperdid kui ka  poliitikud. Iga Türi valla kool on kogukonna arengumootor, mis õpib ja areneb koos teiste  koolide ja kogukonnaga. Muudame Türi koolid Eesti haridusuuenduse eestvedajaks. 

Tühistame Retla-Kabala kooli kärpimisotsuse ja tugevdame Käru kooli. 

– Toetame Türi Ühisgümnaasiumi edasi arendamist, koostööd kõrgkoolide ja  ettevõtetega.  

– Toetame lasteaia- ja kooliõpetajate võimalusi tegeleda haridusalase arendustööga ning käia Eestis ja välismaal kogemusi vahetamas. 

– Soodustame lastevanemate kaasarääkimist koolielu korraldamises, toetame õpetajaid  lastevanemate kaasamisel. 

– Pikendame alsteaia- ja noorsootöötajate puhkuse 35 päevale;

– Laiendame Kevade kooli teenuseid ja kindlustame iseseisvana toimimise. 

Tagame huvihariduse igas valla piirkonnas ning toome õpilasteni Rakett 69  tehnoloogiaringid. 

– Loome lapsevanematele distantsõppe IT-toe arvutite töös hoidmiseks. 

– Hoiame COVID-i pandeemia kestel lasteaiad ja koolid avatuna. 

– Tagame igale tööealisele elanikule täienduskoolituse võimaluse ja toetame Väärikate  ülikooli tegevust. 

Perede toimetulek ja elurõõmus vananemine

Oluline on, et inimesed tuleksid oma eluga toime nooruses, tööeas ja pensionipõlves.  Vananevas ühiskonnas on järjest tähtsam roll eakatel inimestel, nende omavahelisel  läbikäimisel ja seotusel kogukonnaga. Rohkem on vaja luua paindlikke võimalusi eakatele  inimestele tööl käimiseks. 

Erasektoriga koostöös ehitame uhiuued liftiga üürimajad. Küsime peredele riigilt  tasuta elamumaad ja eramu projekteerimise toetust. 

Aitame eakatel maksta pensionist puudu jäävat hooldekodu kohatasu

Rajame eakatele toetatud elamiseks teenusmaja. 

Pöörame rohkem tähelepanu omastehooldajatele ning erivajadustega lastele. 

Tagame perearstiteenuse osutamise ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust. 

Rajame linna ja küladesse laste mänguväljakud. 

– Arendame lasteaedades ja koolides liikumisõpetust ja kehalist kasvatust, soodustades  liikumist kogu koolipäeva ulatuses, ning tagame tervisliku lasteaia- ja koolitoidu. 

– Rajame ja loome vanematele noortele mõeldud tegevusi.

 Innovatsioon, rohepööre ja transport

Rohepöörde ja ringmajanduse teadmised ning selleks mõeldud euroraha kasutamine annab  meile võimaluse olla innovatsiooni ja muutuste eestvedajaks. Teha koostööd ülikoolide ja  ettevõtetega, tänu väiksusele katsetada uusi transpordi- ja linnaruumi lahendusi. Eesti suurima  rohekütuste tootmispiirkonnana saame tekkivaid teadmisi kasutada uute energialahenduste  väljatöötamiseks.  

– Loome volikogu juurde innovatsioonikomisjoni, kuhu kaasame Eesti parimad  majandus-, juhtimis- ja kliimaeksperdid. 

Arendame välja Eesti esimese rohelise väikelinna ühistranspordisüsteemi, mis  põhineks elektri jalg- ja tõukeratastel ning eakatele mõeldud elektriautodel. – Toetame nõu ja jõuga valda süsinikneutraalseid projekte kavandavaid ja tegevaid  ettevõtteid ning üleminekut ringmajandusele.  

Rajame jalgrattaparklad ning toetame jalgrattamajade ehitust. 

Ehitame Pärnu jõele paadisadamad. 

Jätkame valla kogukondade ja külade ühendamist kergliiklusteede võrgustikuks,  renoveerime lagunema hakanud kergliiklusteed. 

Suurendame igal aastal tolmuvabade teede või teelõikude osakaalu. Loome Türi linna avaliku ruumi strateegia, planeerime keskväljaku ning otsime  võimalusi linna läbiva maantee liikluse rahustamiseks. 

Võtame kasutusele jagamismajandusel põhineva rohelise ühistranspordisüsteemi. Otsime lahendusi soojusenergia maksumuse vähendamiseks ning toetame kortermajade  renoveerimist ja energiaühistute loomist. 

Selleks, et Türi valda jõuaksid nutikad noored, kutsume kõrgkoole taaslooma Türile  oma kolledžid. 

Kultuurielu uued võimalused ja kogukondade võimestamine

Valla elavad suureks inimesed ja kogukonnad, nende võimestamine peab toimuma pidevalt.  Kultuurielus peab traditsiooniliste sündmuste kõrvale tekkima uusi, mis pakuvad vaheldust ja  täiendavad olemasolevat. Türi vald peab kultuurielus jõudma igasse kultuuri- ja rahvamajja  ning olema toeks neile, kellel on ideid ja tahet. 

Anname osa juhtimisotsustest kohapeale. Loome igasse piirkonda kogukonnakogud. – Anname Türi linna inimestele võimaluse valida omale asumivanem sarnaselt  külavanemaga. 

– Tagame seniste raamatukogude säilimise ja toetame nende arengut sotsiaalse suhtluse  ja tegevuskohana ning digitaalsete teenuste pakkujana.

Uuendame ja laiendame Kevadpealinna kaubamärki ning Türi valla kevadisi tegevusi. Kindlustame Türi lillelaada iga-aastase toimumise. 

– Toome rohkem kultuuritegevust Oisu ja Kabala kultuurimajadesse. 

Toetame traditsiooniliste kultuurisündmuste kõrvale uute tekkimist. – Arendame lõpuni Väätsa paisjärve rekreatsiooniala. 

– Arendame ja teeme nähtavamaks Türi linna miljööväärtusliku piirkonna ning toetame  tühjalt seisvate hoonete ning rajatiste kasutusse võtmist. 

Koos noortevolikoguga viime ellu valimisteks koostatud noorte ootuste programmi.